Poistenie manažérov

Zákonom stanovená osobná zodpovednosť je jedným z najzávažnejších rizík, ktorým sú vystavení vrcholoví manažéri vykonávajúci funkcie v orgánoch spoločností. Členovia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti, rovnako ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovedajú spoločnosti celým svojím majetkom za škodu, ktorú spôsobia porušením povinností.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým možno chrániť spoločnosť a jej manažérov, je poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločností, vo svete známe ako D&O poistenie.

Kontaktujte nás, nakoľko spolupracujeme s poprednými poisťovateľmi na trhu a nepretržite sledujeme vývoj tohto poistenia nielen u nás, ale aj v zahraničí.